Mykahaylo Yakubovskyy

Professor, Department of Clinical Foundations

Department of Clinical Foundations

myakubovskyy@rossu.edu